Informace o nás

Historie sekce

V roce 1990, bezprostředně po společenských a politických změnách, byl ustaven přípravný výbor nově vznikající organizace soudních znalců s názvem "Sdružení znalců ČR", s působností v severomoravském kraji. Cítili jsme tehdy potřebu, aby zde byla organizace, která by zastřešovala naše zájmy a potřeby. Náš přípravný výbor v Ostravě rozeslal potřebné informace všem registrovaným znalcům severomoravského kraje. Sdružení znalců ČR – sekce severní Morava bylo ustaveno na valné hromadě, která se konala 18.4.1991 v Ostravě. V této době se přihlásilo za členy "Sdružení" asi 80 znalců. Toto byly naše první začátky. V roce 1994 došlo ke změně názvu, a sice na "Komora soudních znalců ČR", s ústředím v Praze, která sdružovala soudní znalce z celé České republiky. Naše původní sdružení vytvořilo samostatnou sekci, s názvem Stavebnictví severní Morava, která má v současné době cca 200 členů. Je samostatnou organizační složkou Komory soudních znalců České republiky a sdružuje soudní znalce, jmenované převážně v oborech: oceňování nemovitostí, stavebnictví – stavby, obytné, stavby průmyslové.

Poslání sekce

 • podpora, ochrana a zvyšování profesionální úrovně svých členů pro výkon znalecké činnosti
 • zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům a dalším organizacím a spolupráce s těmito orgány a organizacemi
 • zastupování zájmů svých členů v představenstvu Komory soudních znalců České republiky
 • dbá na řádný výkon činnosti svých členů, na jejich profesionální a etickou úroveň
 • shromažďuje a šíří poznatky ze znalecké činnosti pro potřeby svých členů
 • přenáší poznatky z odborných seminářů z oblasti oceňování do výkonu znalecké činnosti členů sekce
 • snaží se sjednocovat odborná stanoviska svých členů formou odborných diskusí
 • usměrňuje činnost svých členů v souladu s právními normami platnými v ČR v oblasti znalecké činnosti
 • zajišťuje svým členům odborná školení a semináře
 • spolupracuje s orgány státní správy při tvorbě závazných právních předpisů v oblasti znalecké činnosti
 • zabezpečuje spolupráci s jinými znaleckými institucemi