Stanovy

S T A N O V Y
Komory soudních znalců České republiky

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 1. Komora soudních znalců České republiky (dále jen Komora), IČ : 00536555, zapsaná v souladu s ust. § 26, § 121 a § 125 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 100 (dále v těchto stanovách též jako "KSZ ČR“ či „spolek“) je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 20 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též o.z.).
 2. Sídlem Komory je Praha.
 3. Komora jakožto sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se ve smyslu ust. § 3045 odst. 1 o.z. již ode dne 1.1.2014 považuje za spolek ve smyslu o.z.
 4. Komora je společenstvím sdružujícím znalce jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, nebo zákona jej nahrazujícího (dále jen „Zákon o znalcích“), které hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu se stanovami, komorovými normami a právními předpisy.
 5. Komora prostřednictvím svých členů přijímá a vydává tyto stanovy, jakožto zakladatelské právní jednání právnické osoby, jež zcela mění veškerá dosavadní zakladatelská právní jednání (dosavadní stanovy) Komory. Komora prostřednictvím svých členů přijímá a rekodifikuje takto své stanovy s plným srozuměním, že tyto stanovy závazně upravují zejména vzájemná práva a povinnosti členů ke spolku (KSZ ČR), jakož i naopak; a dále upravují autonomní úpravu vnitřních vztahů spolku (KSZ ČR), jeho organizační, funkční a materiální zřízení, jakož i další vymezená práva a povinnosti.
 6. Komora působí primárně na území České republiky, sekundárně skrze své zahraniční partnerské organizace a případná členství Komory v těchto organizacích též celosvětově.
 7. Komora má právní postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní odpovědností.
 8. Organizačními jednotkami, které mají postavení pobočných spolků, jsou sekce, jejichž vznik je podmíněn zápisem do veřejného rejstříku.
 9. Sekce mají postavení samostatných právnických osob s vlastní právní subjektivitou odvozenou od právní subjektivity Komory. V právních vztazích sekce vystupují svým jménem a nesou plnou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Sekce mají vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost.

§ 2

Účel a hlavní předmět činnosti

 1. Účelem a hlavním předmětem činnosti Komory je prosazovat a obhajovat profesní zájmy znalců.
 2. Komora plní svůj účel a hlavní předmět své činnosti zejména tím, že

a)prosazuje a hájí oprávněné profesní zájmy a práva členů, a to zejména u orgánů veřejné moci a nadnárodních společenství zabývajících se znaleckou činností,
b) spolupracuje s jinými tuzemskými i zahraničními profesními znaleckými organizacemi
c) prosazuje stavovskou autonomii forenzního znalectví,
d) zajišťuje publikační činnost a školící semináře v jednotlivých oborech znalectví,
e) vede spolkový seznam znalců z jednotlivých oborů a odvětví k optimalizaci přehledu nabídky a jejich služeb orgánům veřejné moci a širší veřejnosti,
f) stanoví pravidla profesní etiky a chování členů Komory (etický kodex),
g) působí na soustavný růst odborné úrovně svých členů,
h) zvýhodňuje či sjednává profesní pojištění odpovědnosti pro své členy a účastní se likvidace pojistných událostí,i) poskytuje svým členům bezplatné poradenství v souladu s posláním Komory.

 1. Komora může k zajištění svého účelu a hlavního předmětu činnosti poskytovat služby a provádět jinou výdělečnou činnost.
 2. Komora může při prosazování svých cílů kooperovat s jinými organizacemi, spolky a dalšími subjekty, včetně zahraničních. Komora může být členem tuzemských nebo mezinárodních odborných či jiných společenství.

§ 3

Vedlejší předmět činnosti

Vedlejším předmětem činnosti je zejména:

a) vydávání časopisu Znalec,
b) vydávání odborné a organizační literatury,
c) provozování své webové stránky,
d) organizování vzdělávacích akcí,
e) lektorská činnost.

§ 4
Právní postavení, majetek a hospodaření

 1. V souladu s těmito stanovami mohou jménem Komory nabývat práv a zavazovat se pouze statutární orgány Komory.
 2. Jménem sekce, jako samostatné právnické osoby, mohou jednat, nabývat práv a zavazovat sekci v souladu s těmito stanovami její vlastní zvolení statutární zástupci, a to ve svém obvodu, ve kterém působí (např. s krajskými soudy, školami, úřady apod.). Statutární zástupci sekcí mohou jednat jménem celé Komory jen na základě pověření představenstvem Komory.
 3. Majetek Komory je vlastnictvím Komory jako celku.
 4. Majetek Komory tvoří finanční prostředky, věci a majetková práva včetně práv k výsledkům duševní činnosti.
 5. S majetkem Komory (vyjma majetku sekcí) má právo hospodařit představenstvo Komory. Bližší zásady hospodaření s majetkem Komory může upravit vnitřní předpis.
 6. Majetek sekce je jejím vlastnictvím a sekce s ním hospodaří v souladu s těmito stanovami. Jiný orgán Komory jej nesmí bez souhlasu sekce zcizit, zatížit zástavou, věcným břemenem, předkupním právem, zadržet jej, pronajmout apod.
 7. Komora i sekce sestavují samostatné rozpočty a hospodaří podle nich.
 8. Výsledky hospodaření Komory projednává a schvaluje sněm.
 9. Výsledky hospodaření sekce projednává a schvaluje členská schůze.
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
§ 5
Podmínky a vznik členství
 1. Členem Komory se může stát na základě svého rozhodnutí každý znalec nebo znalecký ústav jmenovaný podle Zákona o znalcích, který se ztotožňuje s posláním a činností Komory, chce se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Komory a souhlasí se stanovami Komory.
 2. Uchazeč o členství v Komoře, který nechce být členem žádné sekce, podává členskou přihlášku představenstvu Komory prostřednictvím jeho sekretariátu. Představenstvo rozhodne o přijetí člena na svém nejbližším zasedání.
 3. Uchazeč o členství v Komoře, který chce být současně členem některé sekce, podává členskou přihlášku podle své odbornosti výboru té sekce (výborům těch sekcí), do jejíž (jejichž) činnosti se chce zapojit.
 4. Výbor sekce rozhodne o přijetí za člena sekce na svém nejbližším zasedání. V případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do 1 měsíce prostřednictvím výboru sekce k členské schůzi sekce, která o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání, a jejíž rozhodnutí je konečné. Výbor sekce informuje představenstvo Komory prostřednictvím sekretariátu Komory o přijetí člena.
 5. Členství v Komoře a v sekci vzniká

a) při založení sekce zakládajícími členy,
b) přijetím znalce výborem sekce.

 1. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského příspěvku a souhlas s tím, že údaje vedené v seznamu členů mohou být ve stanoveném rozsahu zveřejněny v elektronické podobě.
 2. Členství pouze v Komoře bez členství v některé sekci vzniká rozhodnutím představenstva a po zaplacení členského příspěvku stanoveného sněmem na účet představenstva.
 3. Dokladem členství je členský průkaz Komory, který členu sekce předá statutární orgán sekce. Členu Komory, který není členem žádné sekce, předá členský průkaz sekretariát Komory.
 4. Člen Komory může být členem jedné i více sekcí. V případě členství ve více sekcích člen obdrží členský průkaz Komory pouze od první sekce, jejímž členem se stal.
 5. Evidenci členů vedou v rámci své působnosti sekce, které odpovídají za řádné vedení evidence svých členů.
 6. Centrálně vede evidenci členů Komory sekretariát Komory.
 7. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány a/nebo zveřejněny, stanoví svým vnitřním předpisem Komora i sekce.
 8. Seznam členů může být veden elektronickou formou a zveřejněn na webové stránce Komory.

§ 6
Čestné členství

 1. Čestným členem Komory se může stát pouze fyzická osoba, která se svou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Komory.
 2. O udělení čestného členství rozhoduje představenstvo Komory, stejně tak i o jeho ukončení.
 3. Podmínkou udělení čestného členství je souhlas osoby, které má být čestné členství uděleno.
 4. Čestné členství opravňuje podílet se na právech člena Komory v rozsahu, který určí v rámci svých kompetencí představenstvo Komory po dohodě s příslušným pobočným spolkem.
 5. Čestný člen nemá právo být volen ani volit, to však neplatí, pokud by se stal členem řádným.

§ 7
Zánik členství

 1. Členství v sekci a v Komoře zaniká:

a) zánikem práva vykonávat znaleckou činnost rozhodnutím orgánu, který znalce jmenoval,
b) nezaplacením členských příspěvků v termínu uvedeném v § 8 bod 2,
c) vystoupením na základě písemného oznámení člena zaslanému
         ca) výboru příslušné sekce, a to dnem doručení takového oznámení; pokud je člen registrován ve více sekcích, zaniká jeho členství v Komoře dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství adresovaného výboru poslední ze všech sekcí, ve kterých byl členem,
         cb) představenstvu Komory nebo kterémukoliv členovi tohoto představenstva; členství v Komoře zaniká dnem doručení takového oznámení; představenstvo o tom informuje příslušné sekce,
d) vyloučením,
e) úmrtím člena.

 1. Člen může být vyloučen ze sekce a Komory, pokud

a) porušuje a neplní povinnosti člena, které vyplývají ze stanov, ačkoliv již byl písemně vyzván příslušným orgánem Komory nebo sekce, aby od takového jednání upustil a ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,
b) závažným způsobem poruší pravidla profesní etiky a chování členů Komory (etický kodex),
c) svým jednáním způsobil Komoře nebo sekci nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou zvlášť závažnou újmu.

 1. O zrušení členství v sekci rozhoduje výbor příslušné sekce. O zrušení členství v Komoře rozhoduje představenstvo.
 2. Člen sekce, proti kterému směřuje návrh na vyloučení, má právo se s návrhem seznámit, žádat jeho vysvětlení a výboru sekce doložit a obhajovat své jednání.
 3. Vyloučený člen sekce může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout v písemné formě, aby toto rozhodnutí přezkoumala dozorčí rada sekce.
 4. Pokud dozorčí rada sekce shledá, že vyloučení člena je v rozporu se stanovami, etickým kodexem nebo zjistí jiné důvody hodné zvláštního zřetele ve prospěch vyloučeného člena, výbor sekce své rozhodnutí o vyloučení člena zruší.
 5. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku na běžný kalendářní rok.

§ 8
Práva a povinnosti členů

 1. Člen Komory má právo zejména:

a) volit a být volen do orgánů sekce a Komory,
b) podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění poslání a předmětu činnosti Komory,
c) předkládat dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Komory a sekce, s právem být informován o způsobu jejich vyřízení,
d) každoročně být seznámen s hospodařením sekce i Komory za předcházející kalendářní rok a s plánovanými výdaji na následující období,
e) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti sekce,
f) ve sporných záležitostech obrátit se na dozorčí radu sekce, případně na dozorčí radu Komory,
g) konzultovat v rámci Komory právní, odborné a jiné otázky související s výkonem funkce znalce,
h) podílet se na výhodách plynoucích z členství v sekci a Komoře,
i) být informován o činnosti Komory,
j) být informován o všech akcích pořádaných Komorou, účastnit se jich podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce.

 1. Člen Komory je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy Komory a řídit se rozhodnutími jejích orgánů,
b) dodržovat pravidla profesní etiky a chování členů Komory (etický kodex),
c) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování poslání a předmětu činnosti Komory,
d) řádně plnit funkce, do kterých byl zvolen a úkoly, kterými byl pověřen,
e) uhradit sekci, jejímž je členem, každoročně do 31. března roční členské příspěvky. Člen Komory, který není členem žádné sekce, je povinen tyto členské příspěvky zaplatit do 31. března na účet představenstva Komory,
f) hlásit příslušnému orgánu Komory všechny změny důležité pro evidenci členů.

 1. Sekce je povinna každoročně do 30. dubna převést na účet představenstva příspěvek pro představenstvo stanovený sněmem. Nesplněním této povinnosti zaniká členství sekce v Komoře.
ORGANIZACE KOMORY
§ 9
Jednání
 1. Jménem Komory jedná, podepisuje a Komoru navenek zastupuje předsednictvo (předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda), a to každý jeho člen samostatně. Jednáním jménem Komory může být pověřen i jiný člen představenstva. Pověření se prokazuje zápisem z jednání představenstva nebo plnou mocí.
 2. Jménem sekce jedná, podepisuje a sekci navenek zastupuje předseda sekce nebo jiný pověřený člen sekce. Pověření se prokazuje zápisem z jednání výboru sekce nebo plnou mocí.

§ 10
Orgány Komory

 1. Orgány Komory jsou:

a) sněm – nejvyšší orgán spolku,
b) představenstvo Komory,
c) statutární orgán spolku (předsednictvo): předseda představenstva Komory,
                              1. místopředseda představenstva Komory,
                              2. místopředseda představenstva Komory,
d) dozorčí rada Komory,
e) členská schůze sekce, výbor sekce, předseda sekce, dozorčí rada sekce.

 1. Orgány Komory, které jsou voleny, odpovídají za svou činnost členům a orgánům, které je zvolily. Volební období je čtyřleté.
 2. Členové volených orgánů Komory jsou povinni vykonávat své funkce poctivě a zodpovědně a jednat s péčí řádného hospodáře.
 3. Usnesení orgánů Komory jsou závazná pro jejich členy a pro orgány jimi volené.
 4. Pokud není způsob navrhování kandidátů upraven ve stanovách, jsou podrobnosti stanoveny ve volebním řádu.
 5. Zvoleni jsou kandidáti s dosaženým nejvyšším počtem hlasů.

§ 11
Jednání orgánů

 1. Zasedání svolává předseda, popř. místopředseda kolektivního orgánu písemně (e-mailem) s uvedením programu a zasláním podkladů nejméně 10 dnů předem.
 2. Zasedání všech kolektivních orgánů jsou neveřejná, pokud jednotlivý orgán o svém konkrétním zasedání nerozhodne jinak.
 3. Jednání kolektivního orgánu řídí jeho předseda, místopředseda nebo pověřený člen.
 4. V případě potřeby jsou pro účel konkrétního jednání kolektivního orgánu voleny dočasné komise: mandátová, volební, návrhová a další komise s pověřením k projednání navrženého problému.
 5. Kolektivní orgány Komory jsou schopny se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů, na sněmu nejméně dvou třetin řádně zvolených delegátů.
 6. 30 minut po zahájení určeném v pozvánce jsou kolektivní orgány schopny usnášet se za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů, na sněmu nejméně nadpoloviční většiny řádně zvolených delegátů.
 7. Kolektivní orgány Komory, kromě sněmu Komory, jsou schopny se také usnášet, tvoří-li součet členů tohoto kolektivního orgánu osobně přítomných a vzdáleně přítomných, kteří jsou aktivně připojeni v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení, umožňujícího komunikaci se zajištěným ověřením osob a času a dále se zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování, nadpoloviční většinu všech členů tohoto orgánu.

§ 12

 1. Člen Komory ve volené funkci může před uplynutím funkčního období ze své funkce odstoupit.
 2. Členové volených orgánů Komory jsou odvolatelní těmi orgány, které je zvolily.
 3. Dozorčí rada Komory musí být bez průtahů doplněna kooptací do počtu 5 členů, pokud počet jejich členů klesne pod 5 členů. Dozorčí rady sekcí musí být bez průtahů doplněny kooptací, pokud počet jejich členů klesne pod 3 členy.
 4. Při odstoupení, odvolání nebo skončení funkčního období se mezi dosavadním a novým funkcionářem provádí protokolární předání a převzetí funkce.

§ 13

 1. Orgány Komory mohou zřizovat své poradní odborné komise či rady a jmenovat jejich členy.
 2. Komise či rady mohou být také pověřeny výkonem konkrétního usnesení orgánu, který je zřídil.
 3. Členové odborných komisí či rad jsou ze svých funkcí odvolatelní orgánem, který je zvolil.
 4. Předsedou odborné komise či rady je zpravidla člen orgánu, která odbornou komisi či radu zřídila.
 5. Předseda odborné komise či rady podává pravidelné zprávy o činnosti odborné komise či rady orgánu, který ho zvolil.

§ 14
Sněm Komory

 1. Sněm Komory je nejvyšším orgánem Komory.
 2. Sněm svolává představenstvo Komory jednou za čtyři roky. Mimořádný sněm svolává představenstvo Komory, požádá-li o to dozorčí rada Komory nebo většina všech členů představenstva nebo alespoň jedna třetina členů Komory.
 3. Sněm Komory je shromážděním delegátů všech členů Komory. Na každých započatých 20 členů sekce je delegován jeden zástupce.
 4. Do působnosti sněmu Komory náleží zejména

a) určení hlavního zaměření činnosti a programové orientace v příštím volebním období,
b) schvaluje stanovy, jednací a volební řád a rozhoduje o jejich změnách,
c) schvaluje výsledky hospodaření Komory za uplynulé volební období,
d) stanovuje zásady hospodaření Komory pro příští volební období,
e) projednává zprávu o činnosti představenstva Komory za uplynulé volební období,
f) projednává zprávu o činnosti dozorčí rady Komory za uplynulé volební období,
g) volí a odvolává předsedu představenstva Komory,
h) volí a odvolává členy dozorčí rady Komory,
i) rozhoduje o zrušení Komory s likvidací nebo o její přeměně.

 1. Sněm Komory rozhoduje o výši členského příspěvku pro činnost Komory (hlavního spolku). Stanoví interval, v němž se může do příštího jednání sněmu výše členského příspěvku pohybovat. Platnou výší je spodní hranice intervalu. Pokud vznikne v období mezi zasedáními sněmu Komory odůvodněná potřeba zvýšení členských příspěvků v rámci schváleného intervalu, rozhodne představenstvo Komory, které předloží zdůvodněný rozpočet Dozorčí radě Komory, která ho projedná a závazně doporučí buď zvýšení, nebo ponechání členských příspěvků v dosavadní výši.
 2. K rozhodnutí o zrušení Komory s likvidací nebo o její přeměně je zapotřebí dvou třetin hlasů všech přítomných delegátů sněmu Komory.

§ 15

Představenstvo Komory

 1. Představenstvo je výkonným orgánem Komory, který řídí činnost Komory v době mezi zasedáními sněmu, a to v souladu se stanovami Komory a usneseními sněmu.
 2. Představenstvo Komory je složeno z

a) předsednictva: předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy,
b) dalších členů představenstva.

 1. Členy představenstva jsou předsedové sekcí a členové Komory, kteří jsou do představenstva delegováni předsedou sekce, která má více než 100 členů. Pokud má sekce více než 100 (příp. 200) členů, má předseda sekce právo delegovat jednoho (příp. dva) zástupce do představenstva Komory. Členem představenstva se nemůže stát funkcionář jiné znalecké organizace, přičemž výjimku z tohoto ustanovení může udělit představenstvo.
 2. Členy Komory (hlavního spolku) bez členství v sekci (pobočném spolku) povede člen Komory pověřený předsedou představenstva. Tento pověřený člen se tím stává členem představenstva.
 3. Počet delegovaných zástupců jednotlivých sekcí v představenstvu je každoročně aktualizován ke dni 1. května podle počtu členů sekce a zaplaceného členského příspěvku za příslušný kalendářní rok na účet Komory (hlavního spolku).
 4. Představenstvo Komory se schází nejméně čtyřikrát ročně, zpravidla jednou za čtvrtletí.
 5. Představenstvo Komory realizuje usnesení sněmu a na jeho základě koordinuje činnost jednotlivých sekcí.
 6. Představenstvo jedná a rozhoduje ve věcech vzniku, zániku a přeměny sekcí. Vzniklým sekcím představenstvo zajišťuje registraci a zápis do veřejného rejstříku.
 7. Představenstvo rozhoduje o udělení čestného členství v Komoře, rozsahu práv, které se k tomuto členství vztahuje, jakož i o ukončení čestného členství.
 8. Představenstvo je vrcholným odvolacím orgánem Komory.
 9. Do působnosti představenstva náleží zejména

a) organizování spolupráce s jinými tuzemskými i zahraničními profesními organizacemi,
b) zajištění zastoupení Komory v mezinárodních nevládních profesních organizacích,
c) prosazování a hájení oprávněných profesních zájmů Komory a jejích členů, a to především u orgánů veřejné moci,
d) poskytování stanovisek za Komoru ve věcech znalců a znalecké činnosti,
e) schválení pravidel profesní etiky a chování členů Komory (etický kodex) a rozhodování o jeho změnách,
f) sjednání profesního pojištění odpovědnosti pro členy Komory, jakož i řešení otázek a problémů s tím spojených,
g) ve spolupráci s jednotlivými sekcemi zajišťování bezplatného poradenství členům Komory v souladu s posláním Komory,h) svolání a organizování jednání sněmu a příprava kandidátky pro volby na sněmu,
i) vedení ústřední evidence členů Komory,
j) tvorba a udržování informačních systémů Komory (tento úkol může ve vybraných oborech delegovat na příslušné sekce),
k) zpracování rozpočtu Komory a průběžné sledování jeho plnění,
l) hospodaření s majetkem Komory,
m) zpracování roční zprávy o plnění rozpočtu Komory,
n) zpracování návrhů vnitřních předpisů Komory a zajištění jejich realizace,
o) rozhodování o opatřeních dozorčí rady Komory,
p) zřizování poradních odborných komisí a rad, jmenování a odvolávání jejich členů a organizování a řízení těchto komisí a rad,
q) rozhodování o závěrech a doporučeních poradních odborných komisí a rad,
r) podle potřeb zajišťování dokumentační, studijní, pedagogické a lektorské činnosti,
s) zajišťování nakladatelské a vydavatelské činnosti v souladu s posláním a předmětem činnosti Komory,
t) jmenování a odvolání členů redakční rady časopisu Znalec,
u) jmenování a odvolání členů redakční rady webu Komory,
v) rozhoduje o všech dalších záležitostech, pokud to neodporuje zákonu, těmto stanovám či pokud si danou záležitost nevyhradila k rozhodnutí členská schůze, není-li již svěřeno jinému orgánu.

 1. O urgentních záležitostech v čase mezi zasedáními může představenstvo kdykoliv rozhodnout způsobem vzdáleně přítomných členů představenstva, kteří jsou aktivně připojeni v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení, umožňujícího komunikaci se zajištěnou autentifikací osob a času a dále se zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování, nadpoloviční většinu všech členů představenstva.
 2. Stanoví se, že představenstvo je oprávněno k provedení práv a povinností plynoucích z těchto stanov či ze zákona vydat prováděcí předpis. Prováděcí předpis ve smyslu tohoto ustanovení je představenstvo oprávněno nazvat libovolným výrazem, který nebude matoucí. Prováděcí předpis lze vydat jen v mezích a na základě těchto stanov a nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Prováděcí předpisy vydané v mezích těchto stanov níže uvedeným postupem jsou pak závazné pro všechny orgány Komory, jakož i pro orgány pobočných spolků, jakož i pro všechny členy Komory.

§ 16
Předseda představenstva Komory

 1. Předseda představenstva Komory v rámci své působnosti zejména:

a) zajišťuje realizaci usnesení Sněmu a představenstva Komory,
b) zajišťuje řídící a koordinační činnost Komory,
c) předsedá jednání sněmu Komory a zasedáním představenstva, případně pověřuje jejich řízením jiného člena představenstva,
d) svolává zasedání představenstva Komory,
e) jmenuje a odvolává 1. a 2. místopředsedu, případně další místopředsedy Komory.

 1. V případě, že předseda představenstva není schopen vykonávat svou funkci z vážných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc), přebírá všechny jeho pravomoci 1. místopředseda. V případě, že 1. místopředseda není schopen vykonávat svou funkci z vážných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc apod.), přebírá všechny jeho pravomoci 2. místopředseda. V případě, že nikdo z těchto tří funkcionářů by nemohl vykonávat svou funkci, představenstvo má právo převést volbou pravomoci těchto funkcionářů na další členy představenstva.

§ 17
Dozorčí rada Komory

 1. Dozorčí rada Komory je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. Při své činnosti se řídí stanovami Komory, usneseními sněmu a příslušnými právními předpisy.
 2. Dozorčí rada Komory je samostatným a nezávislým orgánem a je odpovědná pouze sněmu, jemuž podává zprávu o své činnosti.
 3. Všechny orgány Komory jsou povinny poskytovat členům dozorčí rady potřebnou součinnost.
 4. Dozorčí rada má 5 členů. Předseda dozorčí rady je volen členy dozorčí rady. Členy dozorčí rady nemohou být členové představenstva Komory nebo osoby jim blízké. Členem dozorčí rady se nemůže stát funkcionář jiné znalecké organizace, přičemž výjimku z tohoto ustanovení může udělit představenstvo.
 5. Pro usnášení dozorčí rady platí, že při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady nebo jím pověřeného člena rady, který předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje.
 6. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 7. Dozorčí rada zejména

a) průběžně kontroluje plnění usnesení sněmu a představenstva Komory,
b) sleduje dodržování stanov Komory a ostatních vnitřních předpisů v rámci celé Komory,
c) průběžně provádí kontrolu hospodaření Komory,
d) o své činnosti informuje představenstvo Komory a předkládá návrhy na odstranění zjištěných nedostatků,
e) může kontrolovat veškerou činnost Komory a jejích orgánů.
8. Na návrh představenstva Komory potvrzuje výši členského příspěvku pro Komoru v období mezi sněmy Komory.

 1. Předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání orgánů Komory s hlasem poradním a může předkládat návrhy v rámci své působnosti.

§ 18
Sekce

 1. Sekce jako pobočné spolky jsou strukturálními organizačními jednotkami KSZ ČR. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena v souladu s ust. § 228 o.z. od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočné spolky, ať již stávající či v budoucnu konstituované, jsou plně a zcela vázány těmito stanovami. Jejich založení, změny, řízení, organizační struktura, práva a povinnosti členů, jsou podřízeny těmto stanovám a v jejich mezích vydaným prováděcím předpisům. Název sekce musí obsahovat text „Komora soudních znalců České republiky - Sekce................“.
 2. Založení sekce se děje formou ustavující schůze, kterou svolá zakladatel splňující podmínky členství v Komoře. Přítomní svým podpisem na listině přítomných stvrdí:

a) svůj zájem stát se členem Komory,
b) splnění podmínek pro členství v Komoře,
c) souhlas se stanovami Komory, které jsou závazné i pro sekci.

Zakladatel doručí představenstvu Komory
a) usnesení o založení sekce,
b) listinu přítomných,
c) návrh registračního listu obsahujícího osobní data statutárních zástupců sekce a vymezení její působnosti.

 1. Pokud představenstvo Komory 2/3 většinou přítomných souhlasí se založením sekce, statutární zástupce Komory bez odkladu zajistí registraci založené sekce jako organizační jednotky Komory a její zápis do veřejného rejstříku. Po zápisu sekce do veřejného rejstříku Komora vystaví sekci registrační list podepsaný statutárním zástupcem Komory.
 2. Až do zápisu sekce do veřejného rejstříku Komora nezodpovídá za veškerou činnost sekce a naopak.
 3. Ode dne zápisu do veřejného rejstříku nabývá sekce v plném rozsahu právní osobnost organizační jednotky Komory, jedná svým jménem a nese za své jednání plnou právní a majetkovou odpovědnost.
 4. Po zápisu sekce do veřejného rejstříku Komora neručí za závazky a dluhy sekce a naopak.
 5. Sekce vznikají podle odbornosti a sdružují členy jednoho či několika zpravidla příbuzných znaleckých oborů, odvětví či specializací v příslušném územním celku.
 6. Sekce v souladu s podmínkami vyvíjejí činnost k plnění poslání a úkolů Komory. Podle potřeby a odborných zájmů svých členů vytvářejí skupiny, které rozvíjejí činnost a plní úkoly v rozsahu územní působnosti sekce.
 7. Minimální počet členů sekce je 10, pouze výjimečně se souhlasem představenstva může být nižší.
 8. Sekce je povinna každoročně do 30. dubna zaslat představenstvu aktualizovaný seznam svých členů.
 9. Sekce může ukončit členství v Komoře na základě usnesení členské schůze sekce, usnese-li se na tom 2/3 většina členů sekce. Ukončením členství v Komoře sekce ztrácí právo nazývat se nadále „KSZ ČR - Sekce …..“.
 10. Dispozitivně se stanoví, že z právních jednání sekce (pobočného spolku) vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku není hlavní spolek (Komora) vůbec oprávněn a zavázán, což se tímto dává třetím osobám na vědomí. Hlavní spolek vůbec, nikdy a v žádné míře ani rozsahu neručí za dluhy pobočného spolku, což se tímto dává třetím osobám na vědomí. Není zde tedy dáno žádné ručení hlavního spolku za dluhy pobočného spolku.

§ 19
Členská schůze sekce

 1. Členská schůze sekce je nejvyšším orgánem sekce. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to buď osobně, nebo vzdálenou účastí v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení umožňujícího komunikaci se zajištěným ověřením osob a času a dále zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování. Členskou schůzi svolává výbor sekce. Výbor sekce je povinen členskou schůzi svolat, požádá-li o to alespoň třetina členů sekce.
 2. Členská schůze volí a odvolává předsedu sekce, členy výboru sekce a členy dozorčí rady sekce. Volební období je čtyřleté.
 3. Členská schůze volí delegáty na sněm.
 4. Členská schůze rozhoduje o výši členského příspěvku pro sekci.
 5. Zápis z členské schůze zašle její předseda na adresu sekretariátu Komory do 30 dnů.

§ 20
Výbor sekce

 1. Výbor sekce je výkonným orgánem sekce v době mezi členskými schůzemi. Počet členů výboru určí členská schůze. Výbor však musí být nejméně tříčlenný. Výbor sekce plní úkoly uvedené v těchto stanovách, uložené členskou schůzí a sněmem. Výbor sekce vede evidenci členů sekce. V čele výboru je předseda sekce.
 2. Výbor sekce se schází podle potřeby, a to buď osobně, nebo vzdálenou účastí v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení umožňujícího komunikaci se zajištěným ověřením osob a času a dále zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování. Schůzi výboru svolává předseda sekce.
 3. Výbor sekce řeší problémy vzniklé v sekci a případně členů sekce. Člen má právo odvolat se do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí výboru sekce o zániku členství k členské schůzi prostřednictvím výboru sekce a v ostatních případech k představenstvu Komory.
 4. Výbor sekce může zajišťovat i nakladatelskou, vydavatelskou, pedagogickou a organizační činnost.
 5. Výbor sekce hospodaří s finančními a hmotnými prostředky sekce.
 6. Má právo navrhovat sněmu kandidáty na funkce volené sněmem, tzn.

a) předsedu představenstva Komory,
b) členy dozorčí rady.

§ 21
Předseda sekce

 1. Předseda sekce je statutárním orgánem sekce. Předseda podepisuje jménem sekce tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sekce připojí svůj podpis.
 2. Předseda sekce zejména

a) zabezpečuje realizaci usnesení členské schůze sekce,
b) zabezpečuje řídící a kontrolní činnost sekce,
c) svolává a řídí zasedání výboru sekce,
d) předsedá členské schůzi sekce,
e) navrhuje a kontroluje plnění prováděcích předpisů a opatření, přičemž je může dle povahy vydávat i sám se souhlasem představenstva, a to v každé záležitosti související s provozem Komory, kde to je v souladu se stanovami.

 1. V případě nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou nebo jiným pověřeným členem výboru sekce.
 2. Pro jednání v jednotlivých případech může předseda pověřit zastupováním další členy výboru sekce.

§ 22
Dozorčí rada sekce

 1. 1. Dozorčí rada sekce je nejvyšším kontrolním orgánem sekce. Při své činnosti se řídí stanovami Komory, usneseními sněmu Komory, usneseními členské schůze sekce a příslušnými právními předpisy.
 2. Dozorčí rada sekce je samostatným a nezávislým orgánem sekce a je odpovědná pouze členské schůzi sekce, jíž podává zprávu o své činnosti.
 3. Dozorčí rada má minimálně 3 členy. Předseda dozorčí rady sekce je volen členy dozorčí rady sekce. Členy dozorčí rady nemohou být členové výboru sekce nebo osoby jim blízké.
 4. Pro usnášení dozorčí rady sekce platí, že při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady nebo jím pověřeného člena rady, který předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje.
 5. Dozorčí rada sekce zejména

• průběžně kontroluje plnění usnesení sněmu Komory, členské schůze sekce a výboru sekce,
• sleduje dodržování stanov Komory a ostatních vnitřních předpisů v rámci sekce,
• průběžně provádí kontrolu hospodaření sekce,
• o své činnosti informuje výbor sekce a předkládá návrhy na odstranění zjištěných nedostatků,
• může kontrolovat veškerou činnost sekce a jejích orgánů.

 1. Dozorčí rada sekce zasedá podle potřeby.
 2. Předseda dozorčí rady sekce nebo jím pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání výboru sekce s hlasem poradním a může předkládat návrhy v rámci své působnosti.

§ 23
Oborové rady

 1. Oborové rady mohou vzniknout z vůle nejméně tří sekcí daného oboru jako poradní orgán řešící pouze odborné otázky zadané jednotlivými sekcemi zúčastněnými v oborové radě nebo představenstvem Komory.
 2. Oborová rada nemá právní subjektivitu a nemůže jednat jménem Komory navenek.
 3. Oborovou radu tvoří předsedové jednotlivých sekcí stejné odbornosti, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu oborové rady. Členství v oborové radě, pokud tato rada vznikne z vůle jen několika sekcí stejného oboru, není povinné pro všechny sekce tohoto oboru. Rovněž tak případná stanoviska a názory oborové rady nejsou závazná ani pro sekce, ani pro představenstvo Komory.
 4. Finanční hospodaření oborové rady je dotováno výhradně členskými sekcemi.
 5. Oborová rada se schází jen podle potřeby. Schůzi svolává její předseda nebo místopředseda.
 6. Oborová rada podle požadavku sekcí může organizovat vzdělávací a poradenské akce pro členy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 24
Zánik Komory

 1. Komora zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina řádně zvolených delegátů sněmu.
 2. Po zrušení Komory bez právního nástupce se provede majetková likvidace. O jejím způsobu a o naložení s majetkem rozhodne sněm. Likvidaci provede likvidační komise zvolená sněmem.
 3. Ustanovení předchozích odstavců tohoto paragrafu platí přiměřeně pro zánik a majetkovou likvidaci sekcí.
 4. Zrušením hlavního spolku (Komory) se zrušují i všechny pobočné spolky (sekce). Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky (§ 230 o.z.).

§ 27
Zrušovací ustanovení

Zrušují se stanovy schválené sněmem dne 13. října 2012.

§ 27
Platnost a účinnost

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti i účinnosti schválením sněmem Komory dne 15. října 2016.
 2. Stanovy spolku se zakládají do sbírky listin u rejstříkového soudu, kterým je Městský soud v Praze.